PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaBezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie

Starosta Sulęciński zaprasza do korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. lat
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
• osoby, które ukończyły 65. lat
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
• kombatanci
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
• weterani
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Jakie są zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej?
• nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski
• przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
• nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobiście osobie uprawnionej, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość
• nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
• adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu
• adwokat lub radca prawny dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc
• nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Sulęcińskiego pomoc prawna udzielana będzie w dwóch punktach, zlokalizowanych w Sulęcinie:

Punkt I
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni

Punkt II
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie im. Unii Europejskiej ul. Witosa 49
Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek warsztatów mechanicznych)
czynne:
poniedziałek 15:00-19:00
wtorek, środa i czwartek w godzinach od 13:00-17:00
piątek 9:00-13:00
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni

Żaden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nie został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej z uwagi na fakt, iż do dnia 30 listopada 2015 r. nie wyłoniono organizacji, której w świetle przepisów ustawy można powierzyć prowadzenie takiego punktu w 2016 r. (na ogłoszony konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań formalnych).

Szczegółowe informacje można uzyskać:
• na stronie rządowej projektu www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
• w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie (Sulęcin, ul. Lipowa 16 - sekretariat, tel. 95 755 52 43 wew.10)
• na stronie www.powiatsulecinski.pl w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.