PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaOgłoszenie Burmistrza Sulęcina dotyczące procedury usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

azbest

Ogłoszenie
Burmistrza Sulęcina
dotyczące procedury usuwania
wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Sulęcin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2018, Burmistrz Sulęcina ogłasza, że do dnia 31 grudnia 2017 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany w przyszłym roku azbestowych pokryć dachowych mogą składać „Wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest".

Gmina może ubiegać się o dofinansowania w wysokości do 100% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc czerwiec 2018 r. a zakończenia do 15 sierpnia 2018 r.
Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mniejsza niż wnioskowana przez Gminę, wówczas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc czerwiec 2018 r. a zakończenia do 15 sierpnia 2018 r.

Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mniejsza niżÂ  wnioskowana przez Gminę, wówczas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.

W przypadku wątpliwości pytania można kierować:
• na adres e-mail - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
• telefonicznie: 95 755 36 01 w.165, 147 lub
• bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, pok. 23, 24, 22 (parter budynku) w godzinach urzędowania (poniedziałek: 730-1600, wtorek-czwartek 730 – 1500, piątek 730 – 1400).

Do wniosku należy załączyć:
a) Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oryginał do wglądu), w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b) Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu.
c) Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).

Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania),
a) Formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543) lub,
b) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat, lub
c) oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat.

Załączniki dodatkowe w przypadku wniosku o unieszkodliwienie azbestu zgromadzonego na terenie działki gruntowej:
a) oświadczenie dotyczące azbestu zalegającego na terenie działki,
b) potwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego

Pliki do pobrania: azbest.zip

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.