PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Fundusze i projekty >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookRealizowane projekty

Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie. Etap II.
Gmina Sulęcin realizuje projekt pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie. Etap II" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Głównym celem projektu jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk kryzysowych na obszarze zdegradowanym w Sulęcinie oraz wzmocnienie jego wewnętrznego potencjału poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przedsięwzięcie rewitalizacyjne, polegające kompleksowej rewitalizacji zdegradowanego obszaru parku miejskiego zlokalizowanego w ścisłym centrum Sulęcina.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących elementów: kontener sztuki, fontanna, rzeźba mobilna, zegar słoneczny, miejsce odpoczynku dla matek z dziećmi, ścieżka edukacyjna, tablice opisowe gatunków roślin, boisko wielofunkcyjne oraz skatepark, siedziska dla kibiców, ścieżka wspinaczkowa, ławki i siedziska, kosze na śmieci.

RPO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów"

Gmina Sulęcin realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze gminy Sulęcin poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku sali wiejskiej w miejscowości Ostrów. Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanego w miejscowości Ostrów w gminie Sulęcin. Prace przewidziane w ramach przedsięwzięcia obejmują m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachu niewentylowanego oraz ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymianę okien zewnętrznych, drzwi wejściowych do budynku oraz ocieplenie podłogi na gruncie, a także instalację systemu monitorującego zużycie mediów. Wiodącym źródłem ciepła będzie pompa ciepła. Na potrzeby zasilenia pompy w energię elektryczną planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. Źródło uzupełniające stanowić będzie kocioł gazowy.

RPO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup samochodu strażackiego wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim

Gmina Sulęcin realizuje projekt pn. „Zakup samochodu strażackiego wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Celem zadania jest poprawa skuteczności działań w strefach bezpośredniego zagrożenia poprzez wprowadzenie nowocześniejszych systemów rozpoznawania zabezpieczania, ograniczania i usuwania zagrożeń. Celem projektu jest również ochrona przyrody oraz zapobieganie i ograniczanie zagrożeń naturalnych.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty mierzalny efekt, którym jest doposażenie w nowy sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim działającej w strukturach Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego.

RPO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Sulęcin informuje, że realizuje projekt pn. Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie"
Wartość projektu: 4.882.451,89
Dofinansowanie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) – 4.150.084,10

Cele projektu:
Celem projektu jest odnowienie terenów zieleni pełniących istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne. W wyniku realizacji zadania przywrócone zostaną podstawowe funkcje ekologiczne parku, tzn. funkcja klimatyczna, biotyczna, ekologiczna gleb, hydrologiczna oraz pochłaniania zanieczyszczeń. Poprawi się stan środowiska miejskiego. Stworzone zostaną warunki do regeneracji fizycznej mieszkańców poprzez m.in. korzystną jonizację powietrza i wydzielanie substancji lotnych oraz regenerację psychiczną lokalnej społeczności przez zaspokajanie potrzeb estetycznych oraz kontakt z przyrodą. Projekt pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w mieście poprzez regulowanie warunków bioklimatycznych, łagodzenie uciążliwości klimatu miejskiego czy poprawę warunków aerosanitarnych. Dzięki podjętym w ramach zadania działaniom zahamowany zostanie proces fragmentacji przestrzeni miejskiej oraz dalszej degradacji terenu objętego projektem.

uniainfrastruktura

--------------------------------------------------------------------------------------

Mieszkańcy ul. Ogrodowej w Trzemesznie będą korzystać ze zmodernizowanej drogi.

Gmina Sulęcin informuje, że realizuje operację pn. Przebudowa drogi gminnej 005635F ul. Ogrodowa w miejscowości Trzemeszno Lubuskie" dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".
Głównym celem zadania, jest poprawa infrastruktury drogowej w Trzemesznie Lubuskim, a tym samym poprawa komfortu osób korzystających z przebudowywanej drogi, w tym m.in. mieszkańców ul. Ogrodowej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nauczycieli i rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lub.

UEPROW-2014-2020

--------------------------------------------------------------------------

Gmina Sulęcin robi „cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo"

Gmina Sulęcin realizuje projekt pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji szczebla samorządowego w Gminie Sulęcin, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

Przedmiotem projektu jest stworzenie zintegrowanej platformy komunikacji z mieszkańcami i interesantami Gminy Sulęcin. Jej głównym założeniem jest komunikacja za pośrednictwem Internetu, przy spełnieniu wymogów interoperacyjności systemowej i e-usług. Platforma powstanie w oparciu o elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, system GIS (System Informacji Przestrzennej) i e-dziennik. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną zarówno e-usługi jak i wspomaganie zarządzaniem. W ramach projektu oprócz systemów oprogramowania narzędziowego i dziedzinowego, zostanie zdigitalizowany zasób papierowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, będzie też miała miejsce dostawa sprzętu komputerowego ICT (serwerów i komputerów do administracji). W ramach projektu będą również wdrożone systemy, pomocne w zarządzaniu informacją publiczną.

RPO
-------------------------------------------------------------------------------------------

„Remont stadionu lekkoatletycznego"

Gmina Sulęcin zrealizowała zadanie pn. „Remont kompleksu lekkoatletycznego na stadionie lekkoatletycznym w Sulęcinie, wariant 400 m - certyfikowany" dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej
Celem inwestycji było rozszerzenie zakresu użytkowego stadionu miejskiego przy ul. Moniuszki oraz poprawa jego stanu technicznego. Wyremontowany stadion lekkoatletyczny jest obiektem certyfikowanym. Mogą się na nim odbywać zarówno treningi, jak i zawody lekkoatletyczne. W ramach inwestycji na obiekcie przeprowadzony został remont bieżni lekkoatletycznej okólnej o długości 400 m oraz remont bieżni sprinterskiej 6-torowej o długości 110 m. Ponadto wykonany został remont oraz wymiana urządzeń lekkoatletycznych. Stadion wzbogacił się o nową skocznię do skoku wzwyż, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, 2 stanowiska rozbiegu do rzutu oszczepem, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem oraz skocznię do skoku o tyczce. W ramach zadania wykonano także ogrodzenie o wysokości 1,20 m, remont oświetlenia bieżni oraz konserwację instalacji odwadniającej. Obiekt został również wyposażony w sprzęt lekkoatletyczny.

-----------------------------------------------------------------------------------

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.