PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Kommunalwirtschaft und Umweltschutz >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesja1GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017 R.

W załączeniu harmonogram wywozu odpoadów w miesiącach październik - grudzień 2017 r.

odtMIASTO

odtGMINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój 23 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 755 36-01 w. 165 lub 147.

-----------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH LISTOPAD 2016 R. - LUTY 2017 R.

pdfmiasto

pdfgmina

---------------------------------------------------------------------

Nowe Zasady Gospodarki Odpadami w Gminie Sulęcin

Od dnia 1 lipca 2013 roku Operatorem obsługującym Gminę Sulęcin w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Chrobrego 3 w Sulęcinie

Biuro obsługi – tel.: 95 755 28 11

------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Sulęcina zawiadamia, iż Rada Miejska w Sulęcinie w dniu 27 października 2014 r. podjęła uchwałę nr XLV/305/14 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości i tym samym dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 9,00 złotych miesięcznie na osobę. Natomiast stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) pozostają w tej samej cenie tj. 15 zł.
Burmistrz Sulęcina
(-)
Dariusz Ejchart

--------------------------------------------------------------------------------------

Opłaty za odpady komunalne

Opłatę uiszcza się BEZ WEZWANIA w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin

lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Sulęcin: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

Opłaty wnosimy do 15 dnia każdego następnego miesiąca:
1. Styczeń - do 15 lutego
2. Luty - do 15 marca
3. Marzec - do 15 kwietnia
4. Kwiecień - do 15 maja
5. Maj- do 15 czerwca
6. Czerwiec - do 15 lipca
7. Lipiec - do 15 sierpnia
8. Sierpień - do 15 września
9. Wrzesień - do 15 października
10. Październik - do 15 listopada
11. Listopad - do 15 grudnia
12. Grudzień - do 15 stycznia następnego roku

Potrzeby dotyczące wymiany czy udostępnienia pojemników lub worków należy zgłaszać
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie pod numerem tel. 95 755 36 01 wew. 165

doculotka_zasady_selektywnej_zbiorki_odpadow.doc

pdfHarmonogram odbierania odpadów styczeń 2016 .pdf

docHarmonogram_odbierania_odpadów_Gmina_Sulęcin_sierpień-grudzień_2015.doc

docHarmonogram_odbierania_odpadów_lipiec_2015.doc

pdf HARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2015_-_miasto.pdf

pdf HARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2015_-_wieś.pdf

docHARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2014_-_miasto.doc

docHARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2014_-_wieś.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, 20 luty 2013 r.

Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy gminy Sulęcin

W wyniku wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami art. 6n ust. 1 oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Sulęcinie podjęła uchwały:
a) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Sulęcin, zobowiązani są wnosić na rzecz gminy opłaty w wysokości:
- 10,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
- 15,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z uchwałą właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Druk deklaracji (w załączeniu) można również pobrać w formie elektronicznej ze strony biuletynu informacji publicznej www.bip.sulecin.pl lub też w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 35.
c) w sprawie terminu złożenia pierwszej deklaracji
Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie lub wysłać za pośrednictwem poczty do dnia 15 marca 2013 r.
Deklarację składa - w myśl ww. ustawy - właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, deklaracje składają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością lub właściciele poszczególnych lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

W zamian za świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, będą oni zobowiązani uiszczać - od lipca 2013 r. - do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami, a nie jak to było dotychczas na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem odpadów komunalnych. Pierwszy termin płatności przypada do dnia 15 sierpnia 2013 roku.
Do 30 czerwca 2013 r. świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych będzie odbywało się według dotychczasowych zasad. Od 1 lipca 2013 r. powinny przestać obowiązywać umowy zawierane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych. W tym celu każdy mieszkaniec lub zarządca nieruchomości powinien pamiętać o wypowiedzeniu umowy zgodnie z terminem wypowiedzenia zawartym w umowie – druk w załączeniu, np. przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym ostateczny termin złożenia wypowiedzenia umowy upływa 31 marca br.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pod numerem telefonu 095 755 36-01 wew. 165 lub 162, 147 lub na stronie internetowej www.sulecin.pl (zakładka „Dla Mieszkańców" – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Dokumenty do pobrania:

doc2016_Deklaracja_o_wysokości_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.doc

docformularz - wypowiedzenie umowy.doc

pdfulotka informacyjna.pdf

pdfNowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców.pdf

pdf HARMONOGRAM_odbierania odpadów miasto - zmiana.pdf

pdfwypełniony_wzór_Deklaracji_o_wysokości_opłaty_za_gosp._odpadami.pdf

pdfwypełniony_wzór_wypowiedzenia_umowy.pdf

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.