PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Investieren in Sulęcin > Entwicklungsrichtungen >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaKierunki rozwoju

Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin.

1. Miasto Sulęcin

 • Strefa śródmiejska: ochrona i rewitalizacja historycznej struktury przestrzennej obiektów, modernizacja i rewaloryzacja istniejącej zabudowy oraz uzupełnienie ubytków w zabudowie.
 • Strefa mieszkaniowo-usługowa: przewiduje się rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego w zabudowie ekstensywnej, porządkowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozwój ogólnomiejskich usług sportowo - rekreacyjnych, utrzymanie rolniczego i rybackiego wykorzystania terenów, ochrona wyznaczonego korytarza ekologicznego rzeki Postomii wraz z budową zbiornika retencyjnego.
 • Strefa mieszkaniowo -usługowo- produkcyjna: rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego, uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, utrzymanie, modernizacja i rozwój istniejących terenów przemysłowych.
 • Strefa mieszkaniowo-usługowa, wschodnia: rozwój funkcji mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, rozwój rzemiosła usługowego, ochrona istniejącej zieleni.
 • Strefa produkcyjno-magazynowa, w północnej części miasta: planuje się utrzymanie oraz dalszy rozwój funkcji produkcyjno-magazynowych, lokalizacja stacji redukcyjnej gazu I°.
 • Strefa ekologiczno-rekreacyjna, położona w północno-zachodniej części miasta, w dolinie rzeki Postomii: w obrębie tej strefy przewiduje się pełną ochronę ekologiczną, dalsze promowanie gospodarki rybackiej i agroturystyki, wykorzystanie rzeki do celów turystycznych, zbiornik retencyjny, spływy kajakowe i przystanie sprzętu wodnego.
 • Ścieżki rowerowe: rozwój ścieżek na terenie miasta, budowa nowych i modernizacja już istniejących.
 • Sieć gazowa: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta wraz z modernizacją lokalnych kotłowni miejskich i termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej.

2. Gmina Sulęcin

 • rozwój dróg i ścieżek rowerowych w gminie zgodnie z opracowaną koncepcją budowy dróg i ścieżek rowerowych w gminie;
 • rozwój terenów pod względem atrakcyjności turystycznej: okolice Miechowa, Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy ”Uroczysko Lubniewsko” i Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy;
 • gazyfikacja gminy Sulęcin;
 • budowa kolektorów ogólnospławnych w gminie i stworzenie sieci wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulęcinie.
 • Rozwój rolnictwa i infrastruktury rolniczej w sołectwach gminy;
 • Rekultywacja rzeki Postomii i budowa zbiornika retencyjnego w Sulęcinie;
 • Rozwój wydobycia i eksploatacji surowców naturalnych na terenie gminy (Małuszów i Wielowieś).

3. Planowane kierunki działania Gminy

 • rozwój przemysłu lekkiego, drzewnego, samochodowego, metalowego i chemicznego;
 • rozwój budownictwa indywidualnego i społecznego w ramach TBS;
 • rozwój usług i handlu w zakresie usług komunikacyjnych, budowlanych;
 • rozwój rolnictwa wielkotowarowego na terenach po byłych PGR i rolnictwa indywidualnego oraz rozwój usług na terenie wiejskim;
 • rozwój funkcji turystyczno - rekreacyjnych na terenie gminy;
 • modernizacja istniejącego układu ulic w mieście oraz realizacja nowych układów ulic w obszarach planowanych terenów rozwojowych miasta;
 • modernizacja i utrzymanie dotychczasowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich i powiatowych;
 • modernizacja, utrzymanie istniejących ujęć wodnych oraz rozbudowa systemów wodociągowych;
 • realizacja gazyfikacji miasta i gminy Sulęcin, modernizacja lokalnych kotłowni i termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej;
 • rozwijanie systemu gromadzenia i neutralizacji odpadów stałych o Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie, w ramach CZG-12;
 • rozwój i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i powiatu sulęcińskiego zgodnie z opracowaną koncepcją ścieżek i dróg rowerowych dla regionu sulęcińskiego.
powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.