PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Sulęcin

Ten na stronę 2INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Urząd Miejski w Sulęcinie informuje, że warunkiem zachowania prawa do bonifikaty 60% od opłaty jednorazowej przez osoby, które przed 30 listopada 2019 roku otrzymały zaświadczenie potwierdzające przekształcenie jest zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. Po otrzymaniu informacji o wysokości należności wniesienia opłaty do 29 lutego 2020 r.

Urząd Miejski w Sulęcinie informuje, że osoby, które otrzymały po 30 listopada 2019 roku zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zachowują nadal prawo do 60% bonifikaty od opłaty jednorazowej, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia, a po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą zapłacenia jej w terminie do 2 miesięcy.

OGŁOSZENIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Urząd Miejski w Sulęcinie informuje, że osoby, które nie otrzymały zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, zachowują nadal prawo do 60% bonifikaty od opłaty jednorazowej.

Prosimy o oczekiwanie na zaświadczenia, które Urząd Miejski w Sulęcinie będzie sukcesywnie wysyłał z urzędu również bez konieczności składania wniosków.

Aby skorzystać z bonifikaty po otrzymaniu zaświadczenia należy w terminie 2 miesięcy poinformować na piśmie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej.

Po otrzymaniu ww. pisma Urząd Miejski w Sulęcinie prześle informację o wysokości opłaty jednorazowej, którą należy uiścić w terminie do 2 miesięcy.

Wnioski o jednorazową zapłatę dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pok. nr 6 oraz poniżej na stronie.

Zachęcamy do zainteresowania się swoją nieruchomością i sprawdzenia, czy doszło do przekształcenia czy nie. Od tego bowiem zależy, czy w 2020 r. trzeba będzie płacić roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego.

INFORMACJE OGÓLNE

1. 1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

1. Nie jest wymagany wniosek.

2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynki jednorodzinne lub wielorodzinne.

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

b) na nieruchomości nie ma innych niż mieszkalne budynków i budowli, których powierzchnia użytkowa przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków zlokalizowanych na nieruchomości.

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

1. Zaświadczenie przesłane są na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

2. Zaświadczenie przesłane jest do Sądu, który na tej podstawie ujawnia w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

4. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

1. Wysokość opłaty rocznej:

a) Opłata roczna za przekształcenie jest równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.

b) W sytuacji niezakończonych postępowań dotyczących aktualizacji opłat rocznych należy wnosić opłaty według dotychczasowej wysokości, a po ich zakończeniu ewentualnie będzie zachodziła konieczność dopłaty.

2. Okres wnoszenia opłaty rocznej:

a) Opłaty za przekształcenie są wnoszone co do zasady przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Okres wnoszenia opłaty jest wskazany w zaświadczeniu.

b) Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej wnosi opłatę przekształceniową przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:

- 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 1%,

- 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,

- 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.
3. Terminy płatności opłat rocznych:

a) za rok 2019 – do 29 lutego 2020 r.

b) za rok 2020 – do 31 marca 2020 r.

c) za lata następne do końca marca każdego roku z góry.

WAŻNE! W 2020 roku zbiegają się terminy płatności dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 i 2020.

5. KOMU PRZYSŁUGUJE PRZY WNIESIENIU OPŁATY JEDNORAZOWEJ 99% BONIFIKATY?

1. W przypadku wniesienia jednorazowo opłat rocznych za przekształcenie bonifikata przysługuje:

a) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

b) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

c) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

d) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

e) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub ich opiekunom prawnym.

2. Bonifikata dotyczy tylko opłat za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

WAŻNE! lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny musi służyć wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych uprawnionego do uzyskania bonifikaty właściciela.

6. INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE NABYŁY NIERUCHOMOŚC OBCIĄŻONĄ OPŁATAMI PRZEKSZTAŁCENIOWYMI.

Osoby, które nabyły nieruchomość dla której istnieje obowiązek uiszczania opłat rocznych powinny zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pok. nr 6., w terminie 30 dni od dnia nabycia.

7. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Dodatkowe informacje można uzyskać:

a) osobiście w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pok. nr 6.

b) telefoniczne pod numerem 957770934.

docWniosek o wydanie zaświadczenia uzasadnienie (1miesiąc)

docWniosek o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty po wydaniu zaświadczenia

docxwniosek o zaświadczenie o przekształceniu (4 miesiące)

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.