PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > For the Inhabitants >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKKomunikaty i obwieszczenia

Uwaga! Komunikat Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopiiwłóknistych na 2019r. Prosimy rolników o zapoznanie sie z treścią komunikatu.

pdfkomunikat.pdf

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SULĘCINA
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Działając na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) oraz Uchwały Nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin Burmistrz Sulęcina ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin

I. PRZEDMIOT, CEL I TERMIN KONSULTACJI
1. Przedmiotem konsultacji jest proces uchwalania i opracowywania studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sulęcin.
2. Celem konsultacji jest zaangażowanie i włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania i uchwalania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sulęcin.
3. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Sulęcin.
4. Konsultacje prowadzone są w terminie od 22 marca do 15 października 2018 r.
II. TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI
1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
ETAP I
a) warsztatów konsultacyjnych skierowanych do młodzieży,
b) spotkań konsultacyjnych dla przedsiębiorców,
c) warsztatów konsultacyjnych dla sołtysów oraz radnych,
d) spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,
e) badania ankietowego on-line,
ETAP II
f) punktów konsultacyjnych działających podczas wydarzeń kulturalnych.
2. O terminach poszczególnych spotkań mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej Gminy Sulęcin, plakatów, banerów oraz ogłoszeń.
3. ETAP I konsultacji obejmuje składanie wniosków i postulatów do uwzględnienia w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin, ETAP II konsultacji to składanie uwag i propozycji do wyłożonego projektu studium.
4. Wnioski oraz uwagi można składać w trybie ciągłym w czasie trwania konsultacji – w trakcie spotkań, warsztatów, za pośrednictwem ankiety on-line, w czasie działania punktów konsultacyjnych lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie (ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin).
5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 2 lub 5, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 36 01 wew. 144 lub 134) przy wsparciu Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego (pok. 30, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 36 01 wew. 151).
6. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z ich przebiegu. Raport zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu konsultacji poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Sulęcin oraz poprzez udostępnienie w jej siedzibie.

Sulęcin, dnia 22 marca 2018 r.

BURMISTRZ SULĘCINA

/-/ Dariusz Ejchart

------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrz Sulęcina informuje, co następuje.


Instytucja Zarządzająca (IZ) Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom IZ opracowała i udostępniła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza

lub

• wysłać wiadomość na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się w serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko pod adresem: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

stopka POIiŚ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A

Burmistrz Sulęcina informuje, że


na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016r., poz.2251)
z dniem 1 stycznia 2017 roku zmienia się:
urzędową nazwę miejscowości Żarzyn na ZARZYŃ
Zmiana nazwy miejscowości została poprzedzona konsultacjami społecznymi i wnioskiem Rady Miejskiej w Sulęcinie, złożonym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zmiana nazwy miejscowości na Zarzyń nie powoduje konieczności wymiany dokumentów, takich jak: dowody osobiste, paszporty, legitymacje emeryta lub rencisty , prawa jazdy i dowody rejestracyjne.
Zmiana nazwy miejscowości nie wpłynie na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych.
Koszty finansowe z powodu zmiany nazwy miejscowości mogą ponieść jedynie przedsiębiorcy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek firmowych, bądź osobistych, wizytówek, banerów reklamowych itp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

barszcz sosnowskiego 01 U W A G A ! ! !


W związku z występowaniem na terenie naszej gminy Barszczu Sosnowskiego – rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt ostrzegamy, że roślina ta ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególnie niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie.
Ta negatywna cecha barszczu Sosnowskiego spowodowała konieczność intensywnego zwalczania tego chwastu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.barszcz-sosnowskiego.pl
Informacje na temat występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Sulęcin proszę zgłaszać pod nr telefonu 95 755 3601 (wew. 126, 128) lub 694 455 609.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

herb sulecin malyBurmistrz Sulęcina

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U .z 2014 r., poz.518 ze zm.) informuje, że wykaz nr SO.0050.43.2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 i opublikowany na stronie internetowej: www.bip.sulecin.pl, a informacja o wywieszeniu tego wykazu umieszczona została na stronie internetowej www.sulecin.pl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Wojewoda Lubuski obwieszczeniem z dnia 10 kwietnia 2014 roku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Trzemeszno Lubuskie od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem odcinka od km 52+955 do km 52+968.82" realizowanej na terenie miejscowości Trzemeszno Lubuskie.

pdfObwieszczenie_Wojewody_Lubuskiego.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIELONA LINIA – pomoc dla bezrobotnych i poszukujących pracy


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt systemowy „Zielona Linia", który obecnie realizowany jest przez Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Celem projektu jest wsparcie dla publicznych służb zatrudnienia w udzielaniu osobom bezrobotnym
i pracodawcom pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym łatwiejszy dostęp do kompleksowej informacji nt. rynku pracy.
Istotą działania „Zielonej Linii" jest infolinia urzędu pracy, gdzie pod numerem telefonu 19524 można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących różnych form pomocy z urzędu pracy. „Zielona Linia" została stworzona, by ułatwić dostęp do usług urzędów pracy oraz zmodernizować te usługi, tak aby bezrobotny mógł szybko i sprawnie uzyskać pomoc z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji. Udziela się informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Konsultanci odpowiadają na pytania z zakresu Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy.

Wybierając numer 19524, można uzyskać informacje na temat:
• aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),
• uprawnień na rynku pracy,
• dofinansowania działalności gospodarczej,
• możliwości szkoleń i przekwalifikowań,
• instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),
• rekrutacji pracowników,
• świadczeń z powiatowego urzędu pracy,
• baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej i innych.
Wsparcie infolinii stanowi portal, gdzie pod adresem www.zielonalinia.gov.pl można znaleźć szereg poradników dla osób poszukujących pracy i przedsiębiorców oraz wyszukiwarki ofert pracy i szkoleń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.Nr 139, poz. 993 z późn.zm.)

KIEDY TRZEBA WYMIENIĆ DOWÓD OSOBISTY?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym – termin wymiany: do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zwartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - termin wymiany: niezwłocznie;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - termin wymiany: nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 • z dniem zgonu jego posiadacza;
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 • po upływie 3 miesięcy (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 4 miesiące) od zaistnienia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, pok nr 13, tel. 095 7553601 w. 114.

Opracowała:
Mirosława Maszońska
Sekretarz Gminy

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.