PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookGOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017 R.

W załączeniu harmonogram wywozu odpoadów w miesiącach październik - grudzień 2017 r.

odtMIASTO

odtGMINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój 23 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 755 36-01 w. 165 lub 147.

-----------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH LISTOPAD 2016 R. - LUTY 2017 R.

pdfmiasto

pdfgmina

---------------------------------------------------------------------

Nowe Zasady Gospodarki Odpadami w Gminie Sulęcin

Od dnia 1 lipca 2013 roku Operatorem obsługującym Gminę Sulęcin w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Chrobrego 3 w Sulęcinie

Biuro obsługi – tel.: 95 755 28 11

------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Sulęcina zawiadamia, iż Rada Miejska w Sulęcinie w dniu 27 października 2014 r. podjęła uchwałę nr XLV/305/14 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości i tym samym dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 9,00 złotych miesięcznie na osobę. Natomiast stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) pozostają w tej samej cenie tj. 15 zł.
Burmistrz Sulęcina
(-)
Dariusz Ejchart

--------------------------------------------------------------------------------------

Opłaty za odpady komunalne

Opłatę uiszcza się BEZ WEZWANIA w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin

lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Sulęcin: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

Opłaty wnosimy do 15 dnia każdego następnego miesiąca:
1. Styczeń - do 15 lutego
2. Luty - do 15 marca
3. Marzec - do 15 kwietnia
4. Kwiecień - do 15 maja
5. Maj- do 15 czerwca
6. Czerwiec - do 15 lipca
7. Lipiec - do 15 sierpnia
8. Sierpień - do 15 września
9. Wrzesień - do 15 października
10. Październik - do 15 listopada
11. Listopad - do 15 grudnia
12. Grudzień - do 15 stycznia następnego roku

Potrzeby dotyczące wymiany czy udostępnienia pojemników lub worków należy zgłaszać
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie pod numerem tel. 95 755 36 01 wew. 165

doculotka_zasady_selektywnej_zbiorki_odpadow.doc

pdfHarmonogram odbierania odpadów styczeń 2016 .pdf

docHarmonogram_odbierania_odpadów_Gmina_Sulęcin_sierpień-grudzień_2015.doc

docHarmonogram_odbierania_odpadów_lipiec_2015.doc

pdf HARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2015_-_miasto.pdf

pdf HARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2015_-_wieś.pdf

docHARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2014_-_miasto.doc

docHARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2014_-_wieś.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, 20 luty 2013 r.

Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy gminy Sulęcin

W wyniku wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami art. 6n ust. 1 oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Sulęcinie podjęła uchwały:
a) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Sulęcin, zobowiązani są wnosić na rzecz gminy opłaty w wysokości:
- 10,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
- 15,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z uchwałą właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Druk deklaracji (w załączeniu) można również pobrać w formie elektronicznej ze strony biuletynu informacji publicznej www.bip.sulecin.pl lub też w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 35.
c) w sprawie terminu złożenia pierwszej deklaracji
Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie lub wysłać za pośrednictwem poczty do dnia 15 marca 2013 r.
Deklarację składa - w myśl ww. ustawy - właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, deklaracje składają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością lub właściciele poszczególnych lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

W zamian za świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, będą oni zobowiązani uiszczać - od lipca 2013 r. - do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami, a nie jak to było dotychczas na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem odpadów komunalnych. Pierwszy termin płatności przypada do dnia 15 sierpnia 2013 roku.
Do 30 czerwca 2013 r. świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych będzie odbywało się według dotychczasowych zasad. Od 1 lipca 2013 r. powinny przestać obowiązywać umowy zawierane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych. W tym celu każdy mieszkaniec lub zarządca nieruchomości powinien pamiętać o wypowiedzeniu umowy zgodnie z terminem wypowiedzenia zawartym w umowie – druk w załączeniu, np. przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym ostateczny termin złożenia wypowiedzenia umowy upływa 31 marca br.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pod numerem telefonu 095 755 36-01 wew. 165 lub 162, 147 lub na stronie internetowej www.sulecin.pl (zakładka „Dla Mieszkańców" – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Dokumenty do pobrania:

doc2016_Deklaracja_o_wysokości_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.doc

docformularz - wypowiedzenie umowy.doc

pdfulotka informacyjna.pdf

pdfNowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców.pdf

pdf HARMONOGRAM_odbierania odpadów miasto - zmiana.pdf

pdfwypełniony_wzór_Deklaracji_o_wysokości_opłaty_za_gosp._odpadami.pdf

pdfwypełniony_wzór_wypowiedzenia_umowy.pdf

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.