PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • esesja

 • zwierzeta

 • logoSOKPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Sulęcin

Ten na stronęInformacje ogólne
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 t.j.), z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Przekształceniem zostały objęte grunty zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także grunty z budynkami mieszkalnymi zabudowane wraz z obiektami umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków, tj. garaże, budynki gospodarcze. Grunty zabudowane wyłącznie budynkami gospodarczymi, zespołem garaży lub budynkami handlowo-usługowymi nie zostały przekształcone.

Jeśli np. na gruncie znajduje się budynek mieszkalny i handlowo-usługowy, przekształcenie będzie możliwe po wcześniejszym dokonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości tak, aby wyłączyć część gruntu zajętego pod budynkiem handlowo - usługowym z księgi wieczystej.

Do przekształcenia doszło z mocy prawa, nie trzeba składać wniosku. Zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia wydawane są do końca 2019 r. Jeśli zostanie złożony wniosek o wydanie zaświadczenia w terminie 4 miesięcy lub 30 dni od złożenia wniosku (30 dni na wydanie zaświadczenia dotyczy sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba dokonania czynności cywilnoprawnej dotyczącej lokalu), to konieczne jest załączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, wpłacone na konto Gminy Sulęcin Bank PEKAO SA I O/Sulęcin nr 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18.
Jeżeli nie będą spełnione przesłanki ustawowe do przekształcenia, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie – poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Zgodnie z nową ustawą przekształcenie jest odpłatne. Właściciele zobowiązani są wnosić roczną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. Wysokość opłaty jest równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia lub docelowej (najwyższej) wysokości opłaty, jeśli w okresie trzech ostatnich lat była dokonana aktualizacja.

Właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić do Urzędu zamiar jednorazowego jej wniesienia na piśmie. Z tego tytułu Gmina ustaliła bonifikaty dla osób fizycznych będących osobami fizycznymi będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych. Jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019 r., to bonifikata wyniesie 60%. W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty będzie spadać o 10%.
Warunkami przysługiwania bonifikaty są:
- złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze uiszczenia opłaty jednorazowej,
- ujawnienie prawa wnioskodawcy do nieruchomości podlegającej przekształceniu w treści księgi wieczystej,
- ujawnienie kwestii następstwa prawnego wnioskodawcy po właścicielach lub współwłaścicielach nieruchomości podlegającej przekształceniu w treści księgi wieczystej,
- niezaleganie z zapłatą wszelkich należności wobec Gminy Sulęcin związanych z nieruchomością, której opłata dotyczy.

Wymagane jest także złożenie oświadczenia, że nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz że nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski o jednorazową zapłatę dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pok. nr 6 oraz ponizej na stronie.

Informacje o braku zaległości można ustalić w Wydziale Finansowo – Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pok. nr 19 .

Nowa ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia odwołania czy zażalenia od zaświadczenia o przekształceniu. Jeśli natomiast właściciel gruntu nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 916),
- uchwała Nr X/105/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1515).

docWniosek o wydanie zaświadczenia uzasadnienie (1miesiąc)

docWniosek o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty po wydaniu zaświadczenia

docxwniosek o zaświadczenie o przekształceniu (4 miesiące)

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.