PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebook

 • logo eSesjadok

 • logo eSesjanagraniaBezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie

Starosta Sulęciński zaprasza do korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. lat
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
• osoby, które ukończyły 65. lat
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
• kombatanci
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
• weterani
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
sposób wykazania uprawnienia do uzyskania pomocy: złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Jakie są zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej?
• nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski
• przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
• nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobiście osobie uprawnionej, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość
• nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
• adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu
• adwokat lub radca prawny dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc
• nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Sulęcińskiego pomoc prawna udzielana będzie w dwóch punktach, zlokalizowanych w Sulęcinie:

Punkt I
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni

Punkt II
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie im. Unii Europejskiej ul. Witosa 49
Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek warsztatów mechanicznych)
czynne:
poniedziałek 15:00-19:00
wtorek, środa i czwartek w godzinach od 13:00-17:00
piątek 9:00-13:00
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni

Żaden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nie został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej z uwagi na fakt, iż do dnia 30 listopada 2015 r. nie wyłoniono organizacji, której w świetle przepisów ustawy można powierzyć prowadzenie takiego punktu w 2016 r. (na ogłoszony konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań formalnych).

Szczegółowe informacje można uzyskać:
• na stronie rządowej projektu www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
• w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie (Sulęcin, ul. Lipowa 16 - sekretariat, tel. 95 755 52 43 wew.10)
• na stronie www.powiatsulecinski.pl w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder