PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Oświata >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookDofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Ważna informacja:
W dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Wprowadza ona odpowiednio nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Pozostałe zasady dotyczące przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pozostają bez zmian.

Art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zmieniony przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 811) otrzymał nowe brzmienie, że „Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)".

Ważne informacje:
Urząd Miejski w Sulęcinie informuje, że z dniem  01 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. W zrefundowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, albowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w  klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Kwoty dofinansowania

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

od 01.01.2012 r.

do 31.08.2012 r.

od 01.09.2012 r.

do 31.12.2012 r.

Nauka zawodu o okresie kształcenia 24 m-ce

4 587 zł

x wskaźnik waloryzacji

4 587 zł

x wskaźnik waloryzacji

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia 24 m-ce

7 645 zł

x wskaźnik waloryzacji

8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

240 zł

x wskaźnik waloryzacji

(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254 zł

(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, zgodnie z którą dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi formę pomocy publicznej tj. tzw. „pomoc de minimis”.
W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 70 b ust. 11 pracodawca jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oprócz dokumentów dotychczas obowiązujących o przedłożenie dodatkowych tj.:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzednich lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,
2. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresy informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311).

Pliki do pobrania:

zipFormularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.zip
Oświadczenie_o_nie / otrzymianiu_pomocy_de_mninimis.doc
wniosek_o_dofinansowanie.doc
zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.docx

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder